فیزتک دات آی آر تقدیم به جامعه علمی ایران وبلاگ اشعه ایکس حاصل پایان نامه ی کارشناسی بنده می باشد؛ از آنجا که کار بنده ترجمه سه فصل از یک مجموعه کم نظیر در مورد تاریخچه ی اشعه ایکس بود پایه ی مطالب این وبلاگ را این سه فصل تشکیل می دهند. جهت استفاده بهنیه از وقتتان از منوی وبلاگ در بالای صفحه به فصلهای مذکور دست یابید. در حال حاضر از بروزرسانی مستمر معذور هستم. یا حق http://www.phystech.ir 2018-12-11T12:46:30+01:00 text/html 2018-12-05T07:33:49+01:00 www.phystech.ir پهلوان چرخه آب | علوم سوم دبستان http://www.phystech.ir/post/93 <div id="15439955943715539"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/QCz7t?data[rnddiv]=15439955943715539&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-03T19:26:00+01:00 www.phystech.ir پهلوان شن های زمان | معما http://www.phystech.ir/post/92 <p class="MsoNormal" dir="RTL"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/riddle/Hourglasses.png" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/riddle/Hourglasses.png" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"><b><span style="font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size: 16.0pt;font-family:BBCNassim;font-style:normal;mso-ansi-font-style:italic" lang="FA">دو ساعت شنی قدیمی در اختیار شماست. یکی از آنها هفت دقیقه طول می‌کشد تا شن‌ها از سوراخ میان دو محفظه رد شود و دیگری 11 دقیقه.</span></b></p> <span dir="RTL" style="font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt; font-family:BBCNassim;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-style:italic" lang="FA">مسأله ما یافتن روش استفاده از این دو ساعت شنی برای اندازه‌گیری زمان 15 دقیقه آب‌پز کردن یک تخم مرغ است.</span><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1032"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> text/html 2018-12-03T05:44:58+01:00 www.phystech.ir پهلوان لایه های زمین http://www.phystech.ir/post/90 <div><div id="15438159225338710"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/pcjV8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div><div>خیلی سال ها پیش، وقتی زمین شکل می گرفت، زمین خیلی داغ بود. باران و توفان بخش بیرونی را سرد کرد و شکل های مختلف حیات بر روی زمین شکل گرفت. لایه ی بیرونی که روی آن زندگی می کنیم، پوسته نامیده می شود. پوسته زمین شامل خاک، هوا و آب است. بعد از پوسته، لایه بعدی گوشته است. گوشته زیر پوسته قرار گرفته است و خیلی داغ است. گوشته از صخره های مذاب شکل گرفته است. هسته زیر گوشته قرار گرفته است. هسته از دو قسمت تشکیل شده است، هسته بیرونی و هسته درونی. هسته بیرونی مایع است. هسته درونی جامد است. </div> text/html 2018-11-26T13:22:12+01:00 www.phystech.ir پهلوان جدال F18 با SAM http://www.phystech.ir/post/89 <div id="15432420255762810"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/WcnF2/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div><br></div><div>سام (SAM) سرواژه‌ای انگلیسی و مخفف عبارت <b>S</b>urface to <b>A</b>ir <b>M</b>issile (موشک سطح به هوا) است. </div> text/html 2018-11-19T14:29:21+01:00 www.phystech.ir پهلوان 10 آزمایش علمی جذاب http://www.phystech.ir/post/86 <div id="15426377755422706"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Vszr6?data[rnddiv]=15426377755422706&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-01-23T17:19:23+01:00 www.phystech.ir پهلوان دوک دوار http://www.phystech.ir/post/73 <div id="1485191985489251"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/IUKu5?data[rnddiv]=1485191985489251&amp;data[responsive]=yes"></script></div><font size="3"><br><br></font><div style="text-align: justify;"><font size="3">دستگاه دوک بالارونده از دو سطح شیب دار تشکیل شده. سطحهای شیبدار هر کدام از دو میله تشکیل یافته اند. شیب سطحها به نوعی است که در وسط ارتفاع آنها بیشتر و در دو انتها ارتفاع آنها کمتر می باشد. طبق قانون پایستگی انرژی مکانیکی باید همواره مجموع انرژیهای جنبشی و پتانسیل ثابت باقی بماند. بنابراین وقتی جسمی پایین یک سطح شیب دار در حالت سکون قرار دارد چون انرژی مکانیکی کل آن صفر می باشد باید کماکان در پایین سطح شیب دار بماند مگر اینکه با انجام کار بر روی آن، جسم را به بالای سطح شیب دار منتقل کنیم که در این صورت انرژی پتانسیل گرانشی آن و در نتیجه انرژی مکانیکی کل آن افزایش می یابد. بنابراین برای اینکه جسمی از پایین یک سطح شیب دار به بالای آن برود باید بر روی آن کار انجام شود.</font></div><font size="3"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="3">در اینجا وقتی دوک را پایین سطح شیب دار قرار می دهیم به نظر می رسد که بر خلاف قانون پایستگی انرژی مکانیکی جسم از پایین سطح شیب دار به بالای آن می رود. اما در واقع این چنین نیست. دوک به علت شکل مخروطی ای که دارد در وسط دارای شکم ضخیمی بوده که همین شکم باعث می شود دوک موقع بالا رفتن ظاهری از سطح &nbsp;شیب دار در واقع به ارتفاع پایینتری برسد. و موقعی که به ظاهر پایین سطح شیب دار است در واقع ارتفاع بالاتری داشته باشد. بنابراین با دانستن این موضوع دیگر بالا رفتن ظاهری دوک از سطح شیب دار چیز عجیبی نیست چون طبق قانون پایستگی انرژی مکانیکی دوک موقع کم کردن ارتفاع خود انرژی پتانسیل خود را به انرژی جنبشی تبدیل کرده و همین باعث بالا رفتن ظاهری دوک بر روی سطح شیب دار می شود.</font></div> text/html 2017-01-14T14:37:12+01:00 www.phystech.ir پهلوان بازی با شناساگرها http://www.phystech.ir/post/72 <br><div id="14844049144953905"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><br><br><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/dC6Fu/vt/frame" height="100%" width="100%"></iframe></div></div><div class="vone__desc" align="justify"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"></font></div><p dir="ltr"><a href="https://t.me/PhysTech" target="_blank" title=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> @PhysTech </font></a></p> text/html 2017-01-11T21:09:19+01:00 www.phystech.ir پهلوان الماس های ضربه ای یا دیسک های ماخ http://www.phystech.ir/post/71 <div style="direction: rtl;" align="justify"><div align="left"><font size="4" face="Mihan-Nassim">Shock Diamonds or Mach Disks</font><br></div><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">این پدیده زیبا که اغلب در گاز خروجی جت ها و موشک ها هنگام برخاستن دیده می شود، حاصل اختلاف فشار گازهای خروجی از دهانه با فشار هوای محیط است. هنگامی که گاز از دهانه خروجی خارج می شود، فشار آن از فشار هوای اطرافش کمتر است. پس به درون فشرده می شود (فرآیند انقباض بی دررو). مانند یک توپ لاستیکی که اگر آن را خیلی فشرده کنیم دوباره به حالت اول باز گردد، گاز هم پس از فشرده شدن زیاد، دوباره شروع به انبساط می کند (انبساط بی دررو*)، در این حالت فشار گاز ممکن است دوباره از فشار محیط کمتر شود و باز عمل فشرده و منبسط شدن ادامه پیدا کند. در این رفت و برگشت، امواج مختلفی ایجاد می شود مانند "امواج ضربه‌ای مورب" و "امواج ضربه‌ای عمود". امواج ضربه‌ای مورب سبب فشرده شدن گاز می‌شوند و امواج ضربه‌ای عمود هنگامی ایجاد می‌شوند که گاز در حال انبساط است. زمانی که امواج ضربه‌ای مورب و عمود با هم همجهت می‌شوند، دیسک ماخ شکل می‌گیرد. در این دیسک به سبب همجهتی لحظه‌ای امواج ضربه‌ای، فشار و به دنبال آن دمای گاز افزایش می‌یابد و این افزایش دما باعث اشتعال سوخت مصرف نشده می‌گردد و در نتیجه این دیسک‌ها درخشان‌تر از سایر نقاط می‌شوند.</font><br><div align="center"><img src="http://www.aerospaceweb.org/aircraft/recon/sr71/sr71_18.jpg" alt="Shock diamonds in the exhaust of the SR-71 Blackbird during takeoff" width="550" height="400"><br></div><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">*فرایندهای بی‌دررو: به فرآیندهایی گفته می‌شود که در آن تغییرات در شاره به سرعت و ناگهانی انجام شود و فرصتی برای دررفت انرژی وجود ندارد.</font><br><div align="center"><img src="http://www.aerospaceweb.org/question/propulsion/shock-diamonds/overexpansion.jpg" alt="Wave structures that create shock diamonds in an overexpanded flow" width="600" height="320"><br></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font face="times new roman,times,serif">✍</font>جاوید فرجام نیا</font><br><br><a href="https://t.me/PhysTech" target="_blank" title="">@phystech</a><br><br><br><font size="4" face="Mihan-Nassim">این پدیده در ارتفاعات بالای جو که فشار هوا کمتر از فشار گاز خروجی است نیز با کمی اختلاف در محل ایجاد دیسک‌ها رخ می‌دهد. همچنین سر لوله سلاح‌های جنگی نیز مجهز به (Flash Hider) است تا از اثر این پدیده کاسته شود. برای مطالعه بیشتر در این مورد، لینک زیر را (به زبان انگلیسی) ببینید:</font><br><a href="http://www.aerospaceweb.org/question/propulsion/q0224.shtml" target="_blank" title="">http://www.aerospaceweb.org/question/propulsion/q0224.shtml</a><br><br></div><font size="4" face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2016-12-06T06:24:24+01:00 www.phystech.ir پهلوان مسابقه نور؛ اهدای 100 سکه بهار آزادی به 100 اثر برتر http://www.phystech.ir/post/69 <div id="divHtmlBody" style="border: solid 1px lightgray; padding: 10px;"><p style="text-align: center;"><a href="http://noor.mustafaprize.org/fa/register.aspx" target="_blank"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">لینک ثبت نام</span></a></p> <p style="text-align: center;"><a href="http://noor.mustafaprize.org/fa/register.aspx" target="_blank"><img src="http://noor.mustafaprize.org/img/1.jpg" alt="" width="459" height="290"><br></a></p><p style="text-align:right;" align="justify"><br></p><center> <font size="5"><strong>جذابیت نمایشی آثار مهمترین شاخص‌ داوری است. </strong></font></center><p style="text-align:right;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">گروه 2 یا 3 نفره تشکیل دهید</font></p><p style="text-align:right;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">در نور مناسب فیلم برداری کنید</font></p><p style="text-align:right;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">با صدای رسا و بلند اجرا کنید</font></p><p style="text-align:right;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">پشت به نور نباشید (صورت واضح باشد)</font></p><p style="text-align:right;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">موبایل را افقی بگیرید</font></p><p style="text-align:right;" align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="5">از بخش های خنده دار و به اصطلاح پشت صحنه، فیلم و عکس داشته باشید <br></font></p><p style="text-align:right;" align="justify"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold">حجم فیلم های ارسالی حداکثر 40 مگابایت باشد</font></font><br><br></p><p style="text-align:center;border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;background-color:#ffd800"> <strong>مهلت ثبت نام و ارسال آثار: آخر اردیبهشت 1396 </strong> </p> <p style="border-bottom-left-radius:5px;border-bottom-right-radius:5px;background-color:#fff3b3;padding:10px"> آثاری که زودتر به دست ما برسد شانس بیشتری برای برنده شدن و نمایش در برنامه تلویزیونی دارند. <br> همین حالا شروع کنید. <br> فیلم علمی 60 ثانیه ای بسازید. <br> فیلمهایی که زودتر ارسال می‌شوند زودتر داوری شده و فیلم‌های منتخب در برنامه تلویزیونی هفته بعد پخش می شود. </p> <p style="text-align:right;" align="justify"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold">قوانین مسابقه را مطالعه کنید.</font></font><br></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">این مسابقه در سال 95 با موضوع ساخت فیلم‌های 60 ثانیه‌ای از انجام آزمایشهای علمی توسط گروه‌های دانش‌آموزی طرح‌ریزی شده است. آزمایشها می‌تواند در تمامی حوزه‌های علمی همچون فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، ریاضیات، نجوم و یا ترکیبی از علوم مختلف باشد.</span></p> <ul class="sub"><li> <a class="fn" href="http://noor.mustafaprize.org/fa/Rules.aspx">قوانین و مقررات</a> </li><li> <a class="fn" href="http://noor.mustafaprize.org/fa/criterion.aspx">معیارهای داوری</a> </li><li> <a class="fn" href="http://noor.mustafaprize.org/fa/Conditions.aspx">شرایط ارسال فیلم ها</a> </li></ul> <p dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">جوایز مسابقه: </span><br> </p> <div style="background-color: #ffd800; border-radius: 5px; border: solid 1px #ff6a00; padding: 20px; font-weight: bold; line-height: 40px;" dir="rtl"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">اهدای 100 سکه بهار آزادی به 100 اثر برتر، </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> نمایش آثار منتخب در برنامه هفتگی تلویزیونی این مسابقه </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> اهدای جوایز و تجهیزات علمی و آزمایشگاهی به مدارس و پژوهشسراهای با مشارکت بیشتر</span></div> <p dir="rtl"><br> <br> <br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"> مسابقه دانش آموزی نور از حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی و پارك فناوری پردیس و چند نهاد علمی و اجتماعی دیگر برخوردار است.</span></p><p dir="rtl"><br><span style="color:#ff0000;font-weight:bold;font-size:22px">شروع دریافت آثار: </span> <br><br> <span style="font-weight:bold;font-size:22px"> یکم آذرماه 95 </span><br><span style="font-weight:bold;font-size:22px"></span></p><p dir="rtl"><br><span style="color:#ff0000;font-weight:bold;font-size:22px">مهلت ثبت نام:</span><br><br><span style="font-weight:bold;font-size:22px">اردیبهشت 96</span></p><p dir="rtl"><br><span style="color:#ff0000;font-weight:bold;font-size:22px">مهلت ارسال آثار: </span> <br><br> <span style="font-weight:bold;font-size:22px"> پایان خرداد 96 </span></p> <div class="imgContainer"><img class="menu-img" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://noor.mustafaprize.org/img/menu/Jackie%20Yi-Ru%20Ying.jpg" alt="" width="545" height="545"></div></div> text/html 2016-12-05T07:24:56+01:00 www.phystech.ir پهلوان سرگرمی با کاغذ و تا http://www.phystech.ir/post/68 <div align="center"><font face="B Nazanin" size="4"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/pdf/Flextangles.pdf" target="_blank" title="">دانلود الگو</a></font></div><p><font style="font-size: 8pt; direction: rtl;" face="Tahoma"></font></p><div align="center"><font style="font-size: 8pt; direction: rtl;" face="Tahoma"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/pdf/Flextangles.pdf" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Jaber95/download.png" alt="" hspace="0" height="36" width="122" vspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></div><p></p> text/html 2016-09-21T20:30:08+01:00 www.phystech.ir پهلوان سوالات مطالعات اجتماعی ششم دبستان؛ درس 8 http://www.phystech.ir/post/91 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2016-09-21T20:30:07+01:00 www.phystech.ir پهلوان سوالات مطالعات اجتماعی ششم دبستان؛ درس 7 http://www.phystech.ir/post/87 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2016-09-21T20:30:06+01:00 www.phystech.ir پهلوان سوالات مطالعات اجتماعی ششم دبستان؛ درس 6 http://www.phystech.ir/post/81 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2016-09-21T20:30:05+01:00 www.phystech.ir پهلوان سوالات مطالعات اجتماعی ششم دبستان؛ درس 5 http://www.phystech.ir/post/80 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید. text/html 2016-09-21T20:30:04+01:00 www.phystech.ir پهلوان سوالات مطالعات اجتماعی ششم دبستان؛ درس 4 http://www.phystech.ir/post/79 این مطلب رمزدار است و از طریق فید قابل خواندن نمی باشد، جهت مشاهده متن مطلب با ورود به بلاگ رمز مطلب را وارد نمایید.