فیزتک تقدیم به جامعه علمی ایران وبلاگ اشعه ایکس حاصل پایان نامه ی کارشناسی بنده می باشد؛ از آنجا که کار بنده ترجمه سه فصل از یک مجموعه کم نظیر در مورد تاریخچه ی اشعه ایکس بود پایه ی مطالب این وبلاگ را این سه فصل تشکیل می دهند. یا حق http://xray.mihanblog.com 2019-10-21T14:13:30+01:00 text/html 2019-09-26T20:30:03+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان کار و فن آوری ششم - فعالیت کلاسی - ص 14 http://xray.mihanblog.com/post/243 <div><font size="3">برای آشنایی بیشتر با برنامه ی نقّاشی و کار با آن، فیلم زیر را مشاهده کنید و سپس فعّالیت های کلاسی را انجام دهید:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><div id="51659875920"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/OiR6d/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> برنامه ی نقّاشی را اجرا کنید و مراحل زیر را انجام دهید:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ج: Start &gt; Paint</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">1 اندازه های صفحه ی نقّاشی را به صورت رو به رو تغییر دهید. افقی: 800 پیکسل، عمودی: 600 پیکسل</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">منوی File گزینه Properties</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">2 با استفاده از شکل ها و ابزارهای برنامه، یک نقّاشی با یکی از موضوعات زیر بکشید و به کلاس بیاورید<br>درختکاری -&nbsp; نیکوکاری - کتاب خوانی - ورزش - سلامتی - محیط زیست - جشن دهه ی فجر - انتخابات نمازجمعه</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">-----------------------------------------------</font></div><div><br><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/fannavar_6/HomworkIcon.png" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/fannavar_6/HomworkIcon.png"></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یکی از پرونده ها را زیر را به دلخواه، انتخاب نمایید و آن را در برنامه ی نقّاشی، باز کنید. با استفاده از مطالبی که در این جلسه یاد گرفتید، آن را رنگ آمیزی کنید.<br>2 با استفاده از ابزارهای برنامه ی نقّاشی، در تصویر، تغییراتی ایجاد کنید.<br>3 پرونده را ذخیره ی مجدد کنید و آن را در جلسه ی بعد با خود به کلاس بیاورید.<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><br> text/html 2019-09-25T20:30:02+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان کار و فن آوری ششم - فعالیت کلاسی - ص 11 و 12 http://xray.mihanblog.com/post/242 <font size="3">پرونده و پوشه<br></font><div><font size="3">اطّلاعات درون رایانه، معمولا در پرونده قرار دارند. برای مرتبّ کردن و دسته بندی پرونده ها از پوشهاستفاده می شود. فیلم زیر نشان می دهد که چگونه با پرونده ها و پوشه ها کار کنیم:</font></div><div><br></div><div><div id="17474692210"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/RiwI7/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div><div><br> </div><div><font size="3"> الف) در پوشه ی اسناد، یک پوشه با نام پاییز ایجاد کنید و مراحل زیر را انجام دهید:<br></font></div><div><font size="3">ج: </font><br><font size="3"><font size="3">&nbsp;راست کلیک روی یک جای خالی و انتخاب New و سپس Folder</font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><br></font></font></div><div><font size="3">&nbsp;پوشه اسناد (Documents): محلی برای ذخیره فایل های متنی یا پروژه های نرم افزاری<br>&nbsp;توجه: بهتر است پوشه اسناد خود را از درایو C به دیگر درایوها انتقال دهیم.<br><br></font></div><div><font size="3">١ یک پرونده ی متنی در پوشه ی «پاییز » ایجاد کنید و نام آن را به دلخواه انتخاب کنید.<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ج: راست کلیک روی یک جای خالی و انتخاب New و سپس Text Document<br></font><div><font size="3">نکته: برای نوشتن متن فارسی، در هنگام ذخیره از Encoding مناسب یعنی UTF-8 استفاده کنید</font></div><div><font size="3"><br></font></div></div><div><font size="3">2 پرونده ی متنی را در میز کار رایانه کپی کنید.<br></font></div><div><font size="3">ج:</font><br><font size="3"><font size="3">مبداء:&nbsp; راست کلیک روی پرونده متنی و انتخاب Copy<br>مقصد:&nbsp; راست کلیک روی دسکتاپ و انتخاب Paste</font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">3 پرونده ی متنی درون پوشه پاییز را حذف کنید.<br></font></div><div><font size="3">راست کلیک روی فایل مورد نظر و انتخاب Delete<br>&nbsp;نکته: حذف پرونده باعث انتقال آن به Recycle Bin (سطل بازیافت) می شود.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">4&nbsp; پرونده ی متنی حذف شده را به مکان قبلی برگردانید.<br></font></div><div><font size="3">باز کرن سطل بازیافت و راست کلیک روی فایل و انتخاب Restore (بازیابی)<br><br></font></div> text/html 2019-09-24T20:30:03+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان کار و فن آوری ششم - فعالیت کلاسی - ص 10 http://xray.mihanblog.com/post/241 <div id="11098883891"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/1V2gj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> با کمک و راهنمایی معلّم خود، کارهای زیر را در رایانه انجام دهید.</font></div><div><font size="3">1 نمادهای روی میز کار را از حالت نمایش خارج کرده و دوباره برگردانید.</font></div><div><font size="3">راست کلیک روی دسکتاپ/ View/ Show Desktop Icons<br><br></font></div><div><font size="3">٢ اندازه ی نمادهای روی میز کار را تغییر دهید.</font></div><div><font size="3">راست کلیک روی دسکتاپ/ View/ <br>&nbsp;Large Icons&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; نمادهای بزرگ<br>&nbsp;Medium Icons&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمادهای متوسط<br>&nbsp;Small Icons&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; نمادهای کوچک<br><br></font></div><div><font size="3">٣ نمادها را یک بار براساس نام و بار دیگر براساس اندازه مرتّب کنید.</font></div><div><font size="3">راست کلیک روی دسکتاپ / Sort by / <br>Name&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; نام<br>Size&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; اندازه<br>Item types&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع فایل<br>Date modified &nbsp;&nbsp;&nbsp; تاریخ ویرایش<br><br></font></div><div><font size="3">٤ دو نماد از روی میز کار رایانه بازکنید تا به شکل پنجره در بیایند.</font></div><div><font size="3">دوبار کلیک روی نماد مورد نظر<br><br></font></div><div><font size="3">٥&nbsp; یکی از پنجره ها را فعّال کنید و سپس آن را بزرگ و کوچک کنید.</font></div><div><font size="3">به حداکثر رسانی و بازیابی</font></div><div><font size="3">Maximize و Restore<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">٦ پنجره ی دیگر را فعاّل کنید و سپس آن را آن قدر کوچک کنید تا به صورت دکمه ای در نوار وظیفه قرار گیرد و دوباره به شکل پنجره برگردانید.</font></div><div><font size="3">به حداقل رسانی Minimize<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">٧ پنجره ها را به صورت آبشاری، افقی و یا عمودی روی میز کار مرتّب کنید.</font></div><div><font size="3">راست کلیک روی نوار وظیفه سپس</font></div><div><font size="3">آبشاری: Cascade Windows<br>افقی: Show Windows Stacked <br>عمودی: Show Windows Side by Side<br><br></font></div><div><font size="3">٨&nbsp; پنجره ها را ببندید.</font></div><div><font size="3">بستن Close<br></font></div> text/html 2019-09-22T20:30:02+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان آموزش ارگونومی http://xray.mihanblog.com/post/245 <div> کار و فناوری ششم</div><div>درس1 / آموزش ارگونومی</div><div><br></div><div><br></div><div id="10172422680"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/AVHiK?data[rnddiv]=10172422680&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-09-22T20:30:01+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان رایانه و لوازم آن http://xray.mihanblog.com/post/244 <div> کار و فن آوری ششم</div><div>درس 1/ رایانه و لوازم آن</div><div><br></div><div id="23416974435"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/TOP6q?data[rnddiv]=23416974435&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-09-05T15:54:21+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان مقایسه بزرگی اجرام آسمانی http://xray.mihanblog.com/post/240 <div id="75521829399"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/0VdJr/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><p></p><div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Rainbow/AJRAMLarge.JPG" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Rainbow/AJRAM.JPG" alt="مقایسه اجرام آسمانی" width="587"></a></div><div><br></div><div>مقایسه خورشید با وی وای<br></div><div><br></div><div><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Rainbow/Sun_and_VY_Canis_Majoris.png" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Rainbow/Sun_and_VY_Canis_Majoris.png" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Rainbow/Sun_and_VY_Canis_Majoris.png" class="transparent" width="587"></a></div><div><br></div><div>آیا جرم آسمانی بزرگ تر از وی وای هم در جهان هستی یافت شده است؟ <br></div><div>بله!<br></div> text/html 2019-04-28T07:32:59+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان پل ماکارونی http://xray.mihanblog.com/post/237 &nbsp;&nbsp;<div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/PastaBridgeV2.pdf" target="_blank" title=""><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/graphicloads/filetype/256/pdf-icon.png" alt="" width="80" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/PastaBridgeV2.pdf" target="_blank" title="">سایز کاغذ A3</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#FF0000">Print option: Actual Size</font></div><div align="center"><br></div><div align="center">برای جلوگیری از تفاوت در دو سمت کار، از یک الگو استفاده کنید، <br></div><div align="center">و یا دو الگو را با تنظیمات کاملاً یکسان چاپ کنید و اندازه ها را با خط کش بررسی کنید.</div><div align="center"><br></div><div align="center">اندازه قطعه ای که برای اتصال دو طرف استفاده می کنید، حداکثر 70 میلی متر باشد.</div><div align="center">پهنای عرشه پل حداکثر 75 میلی متر</div><div align="center"><br></div><div align="center">کاغذ پوستی حداقل 2 عدد قطع A3 تهیه کنید</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#FF0000">برای اینکه قطعات به طور موقت روی کاغذ پوستی ثابت بمانند بهتر است از چسب ماتیکی استفاده کنید</font></div><div align="center"><font color="#FF0000">آن هم به صورت نقطه ای، برای قطعات بلندتر در دو نقطه و برای قطعات کوچک در یک نقطه روی کاغذ چسب بمالید.</font></div><br> text/html 2019-04-24T12:24:43+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان ربات های نرم http://xray.mihanblog.com/post/238 <div><font size="2"><b>ربات های ساخته شده با پرینتر سه بعدی می توانند از کسانی که در سنین طلایی هستند مراقبت کنند</b></font></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="https://www.sciencedaily.com/images/2019/04/190408123233_1_900x600.jpg" alt="فرایند طراحی ربات های نرم" width="597" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> جمعیت سالخورده جهان در حال افزایش است. تعداد افراد مسن تر - کسانی که سن 60 سال یا بیشتر دارند - تا سال 2050 بیش از دو برابر افزایش می یابد و سریع تر از همه گروه های سنی جوان تر در سراسر جهان رشد می کند.</font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br>این روند با افزایش تقاضا برای مراقبان 24 ساعته، نه تنها در بیمارستان ها یا خانه های سالمندان، بلکه در خانه ها و آپارتمان های شخصی نیز می شود.<br></font> text/html 2019-04-08T06:07:25+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان قانون هوک http://xray.mihanblog.com/post/236 <div id="18819501552"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/J5gkO/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2019-03-13T08:29:06+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان موشک کاغذی بسازید | رکورد بیشترین مسافت طی شده http://xray.mihanblog.com/post/235 <div id="15524657201652041"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/16fSn?data[rnddiv]=15524657201652041&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-02-25T13:49:58+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان بسازید | هواپیما با استفاده از وسایل دور ریختنی http://xray.mihanblog.com/post/217 <div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">با استفاده از مواد دوریختنی یک هواپیما بسازید</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">وسایل لازم:</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">1. بطری نوشابه</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">2. موتور الکتریکی (آرمیچر)<br>3. کلید روشن/خاموش<br>4. باتری 9 ولتی و رابط آن</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">5. پروانه (ملخ) اسباب بازی</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">6. مقوا</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><br></font></font></div><div id="15511027451893608"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/f8PRO?data[rnddiv]=15511027451893608&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-02-25T13:24:30+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان بسازید | ربات قورباغه http://xray.mihanblog.com/post/216 <div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">با وسایل دور ریختنی یک ربات قورباغه بسازید.</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">وسایل لازم: <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">1. مقوا</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">2. موتور الکتریکی DC</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">3. چوب بستنی</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">4. کش پول</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">5. چوب کباب حسینی</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">6. کلید روشن/خاموش</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">7. باتری 9ولت و رابط باتری</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4"><br></font></font></div><div id="15511010429108957"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Vyqbv?data[rnddiv]=15511010429108957&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-02-24T06:51:53+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان علوم، پایه ششم، فتوسنتز | فیزتک http://xray.mihanblog.com/post/215 <div align="center"><font size="3">فتوسنتز</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div id="15509962613154542"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fGrhK/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div> text/html 2019-02-14T09:00:24+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان مقایسه ابعاد جهان شناخته شده http://xray.mihanblog.com/post/88 <div id="15501351601885862"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/0VdJr?data[rnddiv]=15501351601885862&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-02-02T09:53:24+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان اجزاء میکروسکوپ http://xray.mihanblog.com/post/135 <div id="15491012504145696"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/NQKIw?data[rnddiv]=15491012504145696&amp;data[responsive]=yes"></script></div>