فیزتک http://www.phystech.ir 2020-09-24T10:10:37+01:00 text/html 2020-08-21T23:30:00+01:00 www.phystech.ir پهلوان جلسه چهارم Word: کار با شکل ها و صفحه آرایی http://www.phystech.ir/post/268 <div id="51194868737"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oMvE5/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2020-08-21T22:30:00+01:00 www.phystech.ir پهلوان جلسه سوم Word: کار با جدول http://www.phystech.ir/post/267 <div align="justify"><font face="Mihan-Koodak"><font size="3">گاهی اوقات ما نیاز داریم تا اطلاعات متنی خود را به صورت مرتّب و دسته بندی شده نمایش دهیم. برای این کار میتوانیم از جدول کمک بگیریم.</font></font><br></div><div><br></div><div> </div><div id="91129205791"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/SL9wa/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div></div> text/html 2020-08-21T21:30:00+01:00 www.phystech.ir پهلوان جلسه دوم Word: ویرایش متن http://www.phystech.ir/post/266 <div id="45770181677"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/FwyDg/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2020-08-21T20:30:00+01:00 www.phystech.ir پهلوان جلسه اول Word: کار با قلم http://www.phystech.ir/post/265 &nbsp;<div id="41447219465"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/2VHsS/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2020-01-28T08:37:09+01:00 www.phystech.ir پهلوان جلسه چهارم تایپ: تایپ اعداد و علامت ها http://www.phystech.ir/post/264 <div id="88408815715"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eMCxN/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2020-01-28T08:23:07+01:00 www.phystech.ir پهلوان جلسه سوم تایپ: کار با سه ردیف حروف صفحه کلید http://www.phystech.ir/post/263 <div id="18381571615"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/udFQG?data[rnddiv]=18381571615&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2020-01-27T20:23:07+01:00 www.phystech.ir پهلوان جلسه دوم تایپ: کار با ردیف میانی و ردیف پایین صفحه کلید http://www.phystech.ir/post/262 <div id="33984396840"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/R0xPI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2020-01-27T07:30:43+01:00 www.phystech.ir پهلوان جلسه اول تایپ: آشنایی با صفحه کلید و کار با کلیدهای پایگاه http://www.phystech.ir/post/261 <div id="21013280862"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/UrZK3/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2019-11-22T14:28:23+01:00 www.phystech.ir پهلوان طرح جابر | لینک های مفید http://www.phystech.ir/post/95 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">دهمین دوره جشنواره جابر بن حیان (سال تحصیلی 99-98)</font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">جشنواره جابربن حیان و فرصت‌های متنوع یادگیری</span></font></div><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></font></div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">عنوان جشنواره در سال تحصیلی 99-98 از پروژه‌های علمی دانش‌آموزان (جشنواره جابربن حیان) به "جشنواره جابربن حیان و فرصت‌های متنوع یادگیری" تغییر پیدا کرده است.</span><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">این برنامه در دو بخش دانش‌آموزی و معلمان و با توجه به تمام ساحت‌های سند تحول شامل (تعلیم‌وتربیت اعتقادی عبادی و اخلاقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی و فناورانه) علاوه بر حیطه‌های شیوه نامه قبلی برگزار خواهد شد.</span><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در سطح دانش‌آموزی <b>تمام فعالیت‌های فکری و دست‌سازه‌ها</b>ی دانش‌آموزان ابتدایی بدون محدودیت و قالب خاصی تولید و در نمایشگاه‌های مدرسه‌ای به نمایش در خواهد آمد. این آثار در نمایشگاه منطقه‌ای نیز ارائه شده و نمونه یا تمامی آثار منتخب مناطق در نمایشگاه استانی در معرض دید دانش‌آموزان، معلمان، مدیران، مسوولان و ... قرار خواهد گرفت.</span><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در سال‌های گذشته این جشنواره معطوف به ارائه پروژه‌های علمی در زمینه (طبقه‌بندی، نمایش علمی، آزمایش، طراحی و ساخت) بوده و فقط نمونه‌های بهتر انتخاب و در نمایشگاه ارائه می‌شد، اما در سال تحصیلی 99-98 علاوه بر موارد ذکر شده قبلی، دانش‌آموزان می‌توانند بدون هیچ محدودیتی <b>توانمندی‌ها و کار‌های اصیل</b> خود (تمامی فعالیت‌ها، مهارت‌ها، دست‌سازه‌ها که محصول فکر و اندیشه و کار و تلاش و کوشش دانش‌آموز بوده که می‌تواند در تولید آن از راهنمایی معلم و اولیا نیز استفاده کند) را در سایر ساحت‌ها مانند تولیدات عید و داستان، تکالیف مهارت‌محور، بازی‌های خلاقانه و ... در نمایشگاه مدرسه‌ای عرضه کنند.</span><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در نحوه اجرایی برنامه هیچگونه داوری و ارزیابی کمی از آثار دانش‌آموزان انجام نشده و برای تمام دانش‌آموزان شرکت‌کننده بازخورد توصیفی ارائه شده و از آنان به نحو شایسته قدردانی خواهد شد.</span><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">توجه به ایفای نقش‌های معلم به عنوان راهنما، دانش‌آموز عامل اصلی انجام فعالیت و اولیا به عنوان حامی و یاری‌رسان در انجام فرایند حائز اهمیت بوده و این جشنواره محل بروز و ظهور خلاقیت‌ها، توانمندی و یادگیری و توسعه مهارت‌های دانش‌آموزان ابتدایی خواهد بود.</span><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">در این اطلاعیه تاکید شده است تلاش شود با ارائه آموزش‌های لازم در مورد نقش‌های اشاره شده زمینه دخالت و انجام فعالیت‌ها توسط اولیا به حداقل ممکن و لازم رسانده شود.</span><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><br style="min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><b><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">گنجاندن و تلفیق فعالیت‌هایی چون (تکالیف مهارت‌محور، عید و داستان، بازی و یادگیری و...) در فعالیت‌های جشنواره جابر و فرصت‌های یادگیری که در ارتقای شایستگی دانش‌آموزان موثر می‌باشد، مورد تاکید است.</span></b></font></div><div align="justify"><span style="color: rgb(58, 63, 104); font-family: IranSans, RobotoDraft, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><br></span></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://phystech.ir/post/98">راهنمای والدین<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Jaber95/ResearchSteps.jpg" alt="سه گام اصلی پژوهش" width="250" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></a></font></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://phystech.ir/post/99">موضوعات پیشنهادی جشنواره علمی جابر بن حیان</a><br><a href="http://phystech.ir/post/100">جمع آوری، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/101">تحقیق، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/102">مدل، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/103">نمایش علمی، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/104">طراحی و ساخت، طرح جابر، گزارش کتبی</a><br><a href="http://phystech.ir/post/105">آزمایش، طرح جابر، گزارش کتبی</a><br><a href="http://phystech.ir/post/106">سوالات داوری و دفاعیه پروژه آزمایش</a><br><a href="http://phystech.ir/post/107">سوالات داوری و دفاعیه طراحی و ساخت</a><br><a href="http://phystech.ir/post/108">سوالات داوری و دفاعیه مدل، نمایش و تحقیق</a><br></font><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://phystech.ir/post/110">دفتر کارنما</a><br></font></div><div><br></div><div><br> </div><div><font size="2">#نقش_ها <br></font></div><div><br><font size="2"> <br>دفتر کارنما: دفتر یادداشت دستنویس دانش آموز<br><br>#انتخاب پروژه با توجه به علاقه و امکانات&nbsp; توسط دانش آموز<br><br>#انجام پروژه توسط دانش آموز<br><br>تکمیل #تابلو نمایش دانش آموز البته با کمک اولیا و نظارت معلم <br><br>نقش #معلم: راهنما و تسهیل گر <br><br>نقش #اولیا: پشتیبان و مهیا کردن وسایل و فراهم نمودن مقدمات مشاهده یا جمع آوری اطلاعات <br><br>قرار است دانش آموزان مهارت دانشمند شدن بیاموزند✅<br>نه صرفا با یک کار آماده فقط شرکت کننده باشند⛔️ </font></div> text/html 2019-11-21T20:33:00+01:00 www.phystech.ir پهلوان ترسیم سه نما http://www.phystech.ir/post/260 کار و فن آوری ششم دبستان / پودمان رسّامی و ساخت ماکت / جلسه سوم: ترسیم سه نما<p class="thumb-desc"><br></p><div id="46543765556"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Kx57N/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div></div><p align="center"><font size="4"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/fannavar_6/Drawing_ScaleModel/Homework_3view.pdf" target="_blank" title="">دانلود فایل تکالیف<br></a></font></p><p align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/fannavar_6/Drawing_ScaleModel/Homework_3view.pdf" target="_blank" title=""><img src="https://webstockreview.net/images/clipart-book-writing.gif" alt="تکلیف" width="100" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br></p> text/html 2019-11-02T19:22:51+01:00 www.phystech.ir پهلوان کار و فن آوری ششم - درس 3 ، جلسه 2 - ویرایش و چاپ تصویر http://www.phystech.ir/post/247 <font size="3"> ما می توانیم با استفاده از برنامه ی نقّاشی، در تصاویر خود تغییراتی ایجاد کنیم. مثلاً آنها را از نظر اندازه یا جهت تغییر دهیم و در انتهای کار، آنها را با استفاده از چاپگر، چاپ کنیم.<br></font><div><font size="3">فیلم زیر را مشاهده کنید و سپس فعّالیت کلاسی را انجام دهید:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">درس 3/ جلسه ی دوم/ ویرایش و چاپ تصویر</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><p></p><div id="84078440665"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Cal2B/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><p></p></font></div><br> text/html 2019-09-26T20:30:03+01:00 www.phystech.ir پهلوان کار و فن آوری ششم - فعالیت کلاسی - ص 14 http://www.phystech.ir/post/243 <div><font size="3">برای آشنایی بیشتر با برنامه ی نقّاشی و کار با آن، فیلم زیر را مشاهده کنید و سپس فعّالیت های کلاسی را انجام دهید:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><div id="51659875920"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/OiR6d/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> برنامه ی نقّاشی را اجرا کنید و مراحل زیر را انجام دهید:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ج: Start &gt; Paint</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">1 اندازه های صفحه ی نقّاشی را به صورت رو به رو تغییر دهید. افقی: 800 پیکسل، عمودی: 600 پیکسل</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">منوی File گزینه Properties</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">2 با استفاده از شکل ها و ابزارهای برنامه، یک نقّاشی با یکی از موضوعات زیر بکشید و به کلاس بیاورید<br>درختکاری -&nbsp; نیکوکاری - کتاب خوانی - ورزش - سلامتی - محیط زیست - جشن دهه ی فجر - انتخابات نمازجمعه</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">-----------------------------------------------</font></div><div><br><font size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/fannavar_6/HomworkIcon.png" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/fannavar_6/HomworkIcon.png"></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">یکی از پرونده ها را زیر را به دلخواه، انتخاب نمایید و آن را در برنامه ی نقّاشی، باز کنید. با استفاده از مطالبی که در این جلسه یاد گرفتید، آن را رنگ آمیزی کنید.<br>2 با استفاده از ابزارهای برنامه ی نقّاشی، در تصویر، تغییراتی ایجاد کنید.<br>3 پرونده را ذخیره ی مجدد کنید و آن را در جلسه ی بعد با خود به کلاس بیاورید.<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><br> text/html 2019-09-25T20:30:02+01:00 www.phystech.ir پهلوان کار و فن آوری ششم - فعالیت کلاسی - ص 11 و 12 http://www.phystech.ir/post/242 <font size="3">پرونده و پوشه<br></font><div><font size="3">اطّلاعات درون رایانه، معمولا در پرونده قرار دارند. برای مرتبّ کردن و دسته بندی پرونده ها از پوشهاستفاده می شود. فیلم زیر نشان می دهد که چگونه با پرونده ها و پوشه ها کار کنیم:</font></div><div><br></div><div><div id="17474692210"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/RiwI7/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div><div><br> </div><div><font size="3"> الف) در پوشه ی اسناد، یک پوشه با نام پاییز ایجاد کنید و مراحل زیر را انجام دهید:<br></font></div><div><font size="3">ج: </font><br><font size="3"><font size="3">&nbsp;راست کلیک روی یک جای خالی و انتخاب New و سپس Folder</font></font></div><div><font size="3"><font size="3"><br></font></font></div><div><font size="3">&nbsp;پوشه اسناد (Documents): محلی برای ذخیره فایل های متنی یا پروژه های نرم افزاری<br>&nbsp;توجه: بهتر است پوشه اسناد خود را از درایو C به دیگر درایوها انتقال دهیم.<br><br></font></div><div><font size="3">١ یک پرونده ی متنی در پوشه ی «پاییز » ایجاد کنید و نام آن را به دلخواه انتخاب کنید.<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">ج: راست کلیک روی یک جای خالی و انتخاب New و سپس Text Document<br></font><div><font size="3">نکته: برای نوشتن متن فارسی، در هنگام ذخیره از Encoding مناسب یعنی UTF-8 استفاده کنید</font></div><div><font size="3"><br></font></div></div><div><font size="3">2 پرونده ی متنی را در میز کار رایانه کپی کنید.<br></font></div><div><font size="3">ج:</font><br><font size="3"><font size="3">مبداء:&nbsp; راست کلیک روی پرونده متنی و انتخاب Copy<br>مقصد:&nbsp; راست کلیک روی دسکتاپ و انتخاب Paste</font></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">3 پرونده ی متنی درون پوشه پاییز را حذف کنید.<br></font></div><div><font size="3">راست کلیک روی فایل مورد نظر و انتخاب Delete<br>&nbsp;نکته: حذف پرونده باعث انتقال آن به Recycle Bin (سطل بازیافت) می شود.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">4&nbsp; پرونده ی متنی حذف شده را به مکان قبلی برگردانید.<br></font></div><div><font size="3">باز کرن سطل بازیافت و راست کلیک روی فایل و انتخاب Restore (بازیابی)<br><br></font></div> text/html 2019-09-24T20:30:03+01:00 www.phystech.ir پهلوان کار و فن آوری ششم - فعالیت کلاسی - ص 10 http://www.phystech.ir/post/241 <div id="11098883891"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/1V2gj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"> با کمک و راهنمایی معلّم خود، کارهای زیر را در رایانه انجام دهید.</font></div><div><font size="3">1 نمادهای روی میز کار را از حالت نمایش خارج کرده و دوباره برگردانید.</font></div><div><font size="3">راست کلیک روی دسکتاپ/ View/ Show Desktop Icons<br><br></font></div><div><font size="3">٢ اندازه ی نمادهای روی میز کار را تغییر دهید.</font></div><div><font size="3">راست کلیک روی دسکتاپ/ View/ <br>&nbsp;Large Icons&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; نمادهای بزرگ<br>&nbsp;Medium Icons&nbsp;&nbsp;&nbsp; نمادهای متوسط<br>&nbsp;Small Icons&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; نمادهای کوچک<br><br></font></div><div><font size="3">٣ نمادها را یک بار براساس نام و بار دیگر براساس اندازه مرتّب کنید.</font></div><div><font size="3">راست کلیک روی دسکتاپ / Sort by / <br>Name&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; نام<br>Size&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; اندازه<br>Item types&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; نوع فایل<br>Date modified &nbsp;&nbsp;&nbsp; تاریخ ویرایش<br><br></font></div><div><font size="3">٤ دو نماد از روی میز کار رایانه بازکنید تا به شکل پنجره در بیایند.</font></div><div><font size="3">دوبار کلیک روی نماد مورد نظر<br><br></font></div><div><font size="3">٥&nbsp; یکی از پنجره ها را فعّال کنید و سپس آن را بزرگ و کوچک کنید.</font></div><div><font size="3">به حداکثر رسانی و بازیابی</font></div><div><font size="3">Maximize و Restore<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">٦ پنجره ی دیگر را فعاّل کنید و سپس آن را آن قدر کوچک کنید تا به صورت دکمه ای در نوار وظیفه قرار گیرد و دوباره به شکل پنجره برگردانید.</font></div><div><font size="3">به حداقل رسانی Minimize<br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">٧ پنجره ها را به صورت آبشاری، افقی و یا عمودی روی میز کار مرتّب کنید.</font></div><div><font size="3">راست کلیک روی نوار وظیفه سپس</font></div><div><font size="3">آبشاری: Cascade Windows<br>افقی: Show Windows Stacked <br>عمودی: Show Windows Side by Side<br><br></font></div><div><font size="3">٨&nbsp; پنجره ها را ببندید.</font></div><div><font size="3">بستن Close<br></font></div> text/html 2019-09-22T20:30:02+01:00 www.phystech.ir پهلوان آموزش ارگونومی http://www.phystech.ir/post/245 <div> کار و فناوری ششم</div><div>درس1 / آموزش ارگونومی</div><div><br></div><div><br></div><div id="10172422680"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/AVHiK?data[rnddiv]=10172422680&amp;data[responsive]=yes"></script></div>