فیزتک تقدیم به جامعه علمی ایران وبلاگ اشعه ایکس حاصل پایان نامه ی کارشناسی بنده می باشد؛ از آنجا که کار بنده ترجمه سه فصل از یک مجموعه کم نظیر در مورد تاریخچه ی اشعه ایکس بود پایه ی مطالب این وبلاگ را این سه فصل تشکیل می دهند. جهت استفاده بهنیه از وقتتان از منوی وبلاگ در بالای صفحه به فصلهای مذکور دست یابید. در حال حاضر از بروزرسانی مستمر معذور هستم. یا حق http://xray.mihanblog.com 2019-02-15T17:33:01+01:00 text/html 2019-02-14T09:00:24+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان مقایسه ابعاد جهان شناخته شده http://xray.mihanblog.com/post/88 <div id="15501351601885862"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/0VdJr?data[rnddiv]=15501351601885862&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-02-02T09:53:24+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان اجزاء میکروسکوپ http://xray.mihanblog.com/post/135 <div id="15491012504145696"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/NQKIw?data[rnddiv]=15491012504145696&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-01-28T11:48:40+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان سازوکار قفل های معمولی http://xray.mihanblog.com/post/134 <div id="15486763308541895"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/HLIJs/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br><div id="15486763493708847"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/G7IzM/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div><br></div><div>در فیلم زیر یک نمونه قفل ساده را که می توانید به راحتی بسازید ملاحظه می کنید</div> text/html 2019-01-20T19:29:08+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان هلی کوپتر MDF http://xray.mihanblog.com/post/133 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/LaserCut/heli_01.jpg" alt="هلی کوپتر برش لیزر Laser Cut" width="570"></div><div><br></div><div><div> <font size="3">هلی کوپتر اجرا شده با ام دی اف 3 میل</font></div><div><font size="3">با بال های آزاد و قابل چرخش</font></div><div><font size="3">طول 30 سانتی متر<br></font></div><div><font size="3">رنگ اَفرا</font></div></div> text/html 2019-01-07T13:10:50+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان پودمان طراحی و ساخت ماکت http://xray.mihanblog.com/post/131 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/Scale_model_Home/Scale_Model_of_Home_phystech.ir.pdf" target="_blank" title=""><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/graphicloads/filetype/256/pdf-icon.png" alt="" width="80" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/Scale_model_Home/Scale_Model_of_Home_phystech.ir.pdf" target="_blank" title="">دانلود فایل گسترده</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 70%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/Warning_sign.png" alt="اخطار دقت کنید مراقب باشید" ص="" width="70" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">دقت کنید که کاغذ یا مقوایی که انتخاب می کنید <br>به راحتی <font color="#FF0000">قابل رنگ آمیزی </font>باشد!<br></font></td></tr></tbody></table></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/Report01_phystech.ir.pdf" target="_blank" title="گزارش کار"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/reporting_analytics.png" alt="گزارش کار" width="120"> فایل گزارش</a></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/Scale_model_Home/Scale_Model_of_Home_phystech.ir.png" alt="ماکت خانه" width="600" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2018-12-29T07:19:53+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان ساخت ماکت لانه پرنده http://xray.mihanblog.com/post/125 <div align="center"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/NestAssemble.png" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/NestAssemble.png" class="transparent"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/nest.png" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/nest.png" class="transparent" width="300"></div><div align="center"><br></div><br></div> text/html 2018-12-17T14:28:23+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان طرح جابر | لینک های مفید http://xray.mihanblog.com/post/95 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">نهمین دوره جشنواره جابر بن حیان (سال تحصیلی 98-97)</font><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://phystech.ir/post/98">راهنمای والدین<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Jaber95/ResearchSteps.jpg" alt="سه گام اصلی پژوهش" width="250" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></a></font></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://phystech.ir/post/99">موضوعات پیشنهادی جشنواره علمی جابر بن حیان</a><br><a href="http://phystech.ir/post/100">جمع آوری، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/101">تحقیق، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/102">مدل، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/103">نمایش علمی، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/104">طراحی و ساخت، طرح جابر، گزارش کتبی</a><br><a href="http://phystech.ir/post/105">آزمایش، طرح جابر، گزارش کتبی</a><br><a href="http://phystech.ir/post/106">سوالات داوری و دفاعیه پروژه آزمایش</a><br><a href="http://phystech.ir/post/107">سوالات داوری و دفاعیه طراحی و ساخت</a><br><a href="http://phystech.ir/post/108">سوالات داوری و دفاعیه مدل، نمایش و تحقیق</a><br></font><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://phystech.ir/post/110">دفتر کارنما</a><br></font></div><div><br></div><div><br> </div><div><font size="2">#نقش_ها <br></font></div><div><br><font size="2"> <br>دفتر یادداشت دستنویس دانش آموز<br><br>#انتخاب پروژه با توجه به علاقه و امکانات&nbsp; توسط دانش آموز<br><br>#انجام پروژه توسط دانش آموز<br><br>تکمیل #تابلو نمایش دانش آموز البته با کمک اولیا و نظارت معلم <br><br>#معلم راهنما و تسهیل گر <br><br>#اولیا پشتیبان و مهیا کردن وسایل و فراهم نمودن مقدمات مشاهده یا جمع آوری اطلاعات <br><br>قرار است دانش آموزان مهارت دانشمند شدن بیاموزند✅<br>نه صرفا با یک کار آماده فقط شرکت کننده باشند⛔️ </font></div> text/html 2018-12-15T14:50:37+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان گسترش احجام ساده http://xray.mihanblog.com/post/94 <div align="center"> گسترش پایه ای است برای ساختن حجم</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://www.math-salamanders.com/geometry-nets.html" target="_blank" title="گسترش حجم سایت سمندر"><img src="https://www.math-salamanders.com/image-files/sally-cuboid-yellow.gif.pagespeed.ce.pxTFn4OJvo.gif" alt="https://www.math-salamanders.com/image-files/sally-cuboid-yellow.gif.pagespeed.ce.pxTFn4OJvo.gif" class="transparent"></a></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/nets_of_solids.png" alt="گسترش احجام ساده" width="600"></div><div align="right"><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/books/91-92/130/096-120-C487-6.pdf" target="_blank" title="گسترش حجم های ساده">PDF</a> گسترش احجام ساده<br><a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/91-92/130/121-141-C487-6.pdf" target="" title="گسترش حجم های متقاطع">PDF</a> گسترش احجام متقاطع</div><div align="right"><br></div><div align="center">یازده روش گسترش مکعب</div><div align="right"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/volume_of_a_cube_phystech_ir.gif" alt="گسترش مکعب" width="600" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2018-12-06T07:24:56+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان منعطف پیچ واپیچ | سرگرمی با کاغذ و تا http://xray.mihanblog.com/post/68 <div id="15449033054753982"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/0EyY8?data[rnddiv]=15449033054753982&amp;data[responsive]=yes"></script></div><br><br><div id="15449025628812779"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/645sc/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br> <div align="center"><font size="4" face="B Nazanin"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/pdf/Flextangles.pdf" target="_blank" title="">دانلود الگو</a></font></div><p><font style="font-size: 8pt; direction: rtl;" face="Tahoma"></font></p><div align="center"><font style="font-size: 8pt; direction: rtl;" face="Tahoma"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/pdf/Flextangles.pdf" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Jaber95/download.png" alt="" width="122" vspace="0" hspace="0" height="36" border="0" align="bottom"></a></font></div><p></p> text/html 2018-12-05T07:33:49+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان چرخه آب | علوم سوم دبستان http://xray.mihanblog.com/post/93 <div id="15439955943715539"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/QCz7t?data[rnddiv]=15439955943715539&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-12-03T19:26:00+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان شن های زمان | معما http://xray.mihanblog.com/post/92 <p class="MsoNormal" dir="RTL"> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/riddle/Hourglasses.png" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/riddle/Hourglasses.png" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"><b><span style="font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size: 16.0pt;font-family:BBCNassim;font-style:normal;mso-ansi-font-style:italic" lang="FA">دو ساعت شنی قدیمی در اختیار شماست. یکی از آنها هفت دقیقه طول می‌کشد تا شن‌ها از سوراخ میان دو محفظه رد شود و دیگری 11 دقیقه.</span></b></p> <span dir="RTL" style="font-size:17.0pt;mso-ansi-font-size:16.0pt; font-family:BBCNassim;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-style:italic" lang="FA">مسأله ما یافتن روش استفاده از این دو ساعت شنی برای اندازه‌گیری زمان 15 دقیقه آب‌پز کردن یک تخم مرغ است.</span><!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1032"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> text/html 2018-12-03T05:44:58+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان لایه های زمین http://xray.mihanblog.com/post/90 <div><div id="15438159225338710"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/pcjV8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br></div><div>خیلی سال ها پیش، وقتی زمین شکل می گرفت، زمین خیلی داغ بود. باران و توفان بخش بیرونی را سرد کرد و شکل های مختلف حیات بر روی زمین شکل گرفت. لایه ی بیرونی که روی آن زندگی می کنیم، پوسته نامیده می شود. پوسته زمین شامل خاک، هوا و آب است. بعد از پوسته، لایه بعدی گوشته است. گوشته زیر پوسته قرار گرفته است و خیلی داغ است. گوشته از صخره های مذاب شکل گرفته است. هسته زیر گوشته قرار گرفته است. هسته از دو قسمت تشکیل شده است، هسته بیرونی و هسته درونی. هسته بیرونی مایع است. هسته درونی جامد است. </div> text/html 2018-11-26T13:22:12+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان جدال F18 با SAM http://xray.mihanblog.com/post/89 <div id="15432420255762810"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/WcnF2/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div><br></div><div>سام (SAM) سرواژه‌ای انگلیسی و مخفف عبارت <b>S</b>urface to <b>A</b>ir <b>M</b>issile (موشک سطح به هوا) است. </div> text/html 2018-11-19T14:29:21+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان 10 آزمایش علمی جذاب http://xray.mihanblog.com/post/86 <div id="15426377755422706"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Vszr6?data[rnddiv]=15426377755422706&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2018-09-22T20:30:50+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان 50. راه حل تمرین پایانی فصل سوم http://xray.mihanblog.com/post/198 <video controls="controls" __idm_id__="326697985" width="587">&nbsp; <source src="https://dl.sokanacademy.com/tutorials/scratch/3_16_exerciseSolution.mp4" type="video/mp4">&nbsp; <source src="/movie.ogg" type="video/ogg">&nbsp; <source src="/movie.webm" type="video/webm">&nbsp; <object data="movie.mp4" width="320" height="240">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <embed src="/movie.swf" width="320" height="240">&nbsp; </object></video>